<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d-2435457823126266422', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaOMG !
Thursday, October 7, 2010 @ 5:17 PM
0 comment(s) | BOO!

Assalammualaikum

Haihai , apa khabar semua olang ? Saya di sini berkhabar baik sahaja :D Haha , apakah kaitan antara tajuk di atas dengan tulisan dibawah ini ? Hehehe , sabar r dulu . Aku nak cerita pasal satu bangunan ni . Ia sangat OMG dan sangat OMG . Mungkin ibu ayah dia suka anak dia jadi OMG kot xD

Adess , apa aku merapik sorang-sorang ni , LOL . OMG tu aku tujukan kepada sebuah bangunan yang OMG xD . Wkakak , bengang jer sume OMG , apekehe nyo ni aien oioiooi . Ini dia , MUAHAHA .

OMG ! xD HAHAHAHA , lawak gilooooooooooooos

P/S : Malam ni Durja Ningsun , mari kita tengok ! Horeyy :D Haha , siapa nak beli bantal kekabu ? Ataupun perlukan ke ? Mari datang umah aku :D wth?

Labels: , , ,


© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.