<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d8408198775110862376', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaResdung ke selsema ni?!
Tuesday, March 15, 2011 @ 10:40 PM
0 comment(s) | BOO!

Mana satu ni? Takut-takut >,<.

Heloo, heloo kitty semua, jk.
Post aku sebelum ni aku ada tulis pasal hingus aku berdarah macam 'nada' biasa2 je kan. Masuk harini dah 3 hari dah. Haiyak. Kakak eden cakap resdung?! Takkan lah?! Aku kena ke?! NOOOOOOOO way. Ayah aku cakap lak tidur lambat. Yes, betul. Tapi darahnya keluar kat hidung kanan ja. Hidung kiri okay macam biasa.

Grrr, selsema, batuk semua dalam pakej. Demam haraplah tidaks. Amin! Btw, kesiankan Jepun :( Kesian dunia kita ni. Hentikanlah semua benda yang membuatkan bumi benci. Ish aku macam mak bedah lak membebel kat cucu2nya.

P/S: Dia ada gambar baru. And dia tak tag aku. And aku dengki. And dia sombong macam gajah. Bukan nak layan noti dia. =.= Biarkan biarkan. Dia busylah ain ooi. Oklah papai.

© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.