<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d8408198775110862376', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaLampu Aladin
Monday, January 3, 2011 @ 8:16 PM
0 comment(s) | BOO!

Konon ceritanya terdapat sepasang suami isteri berusia 60 tahun yang sedang menyambut ulang tahun perkahwinan mereka setelah berkahwin selama 40 tahun. Anak-anak dan cucu-cucu mereka datang merayakan ulang tahun itu. Mereka menyediakan makanan dan mengadakan berbagai-bagai acara. Pasangan itu seronok melihat anak dan cucu mereka gembira begitu.

Setelah sambutan berakhir, anak-anak dan cucu-cucu mereka pun pulang. Maka tinggallah pasangan itu berdua di rumah mereka. Mereka pun melihat hadiah yang diberikan oleh anak cucu mereka. Antara barang yang kelihatan menarik ialah sejenis lampuantik yang kelihatan seperti lampu Aladin. Apabila si isteri memegang lampu tersebut, tiba-tiba keluar jin betul-betul seperti cerita Aladin. Jin itu berkata, "Saya akan tunaikan satu permintaan daripada setiap orang kerana kamu berdua adalah pasangan yang bahagia."

Si isteri cepat-cepat menjawab, "Saya nak melancong ke seluruh dunia." POOF! Sekelip mata sahaja tiket kapal terbang dan boucer penginapan berada di tangan si isteri.

Jin beralih pula kepada si suami dan bertanya, "Apakah permintaan kamu?"

Si suami terdiam untuk beberapa ketika. Kemudian si suami dengan malu-malu berkata, "Saya mahu seorang isteri yang berusia 30 tahun lebih muda daripada saya."

POOF! Jin menunaikan permintaannya. Si suami menjadi lelaki yang berusia 90 thaun

© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.