<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d-2435457823126266422', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaGred Otak
Tuesday, May 10, 2011 @ 5:00 PM
1 comment(s) | BOO!

Helooo le friends, erk. Folio Sivik was over, TEEEEEEEEEEEEEEEET. *horey morey*
Kay, siapa awesomazing? Cuba hampa semua teka perkataan bawah ni, dan kamu kamu akan tahu apakah gred otak anda.

*senang joooooooo ni, beghehhhhhh!

Dah teka dah?! Mesti laju gila ni kan?! Bagus-bagus-bagus-bagus. Pandai kome semua :''> Saya harap jawapan semua betullah. Sebab senang gila, gila gila 'gilaaaaaaaaaaaa'. 'Jawapan dia gila'. Nak jawapan tak? Tak yah lah, konfem betul punyalah! Tak caya tengok ni..

Betul semua tak? #cool

K lah, selamat beramah la ye, zzzzzzzzzzzz. Bestnya ayat saya. Jangan cemburu malah dengki ye teman-teman sekalian sama ayat saya ini. Kbai. Sebelum tu aku nak cakap aku SUKA Kristen Stewart =.= Sebab dia ada laki hot =.= Heh, siapa ganggu Kristen, langkah jambul aku dulu! =.=======

*kedai mana jual short jenis tu, aku nak beli dengan kedai-kedai sekali. Kbai.

P/S: Happy Birthday Izzry, form 3 ye dah kamu bro! Semoga dapat 8A PMR nanti :D Hahahha, aku dah wish berapa kali dah? :3

© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.